Lekens betydelse

En mängd olika former av lek förekommer dagligen i vår förskola. Det kan vara till exempel parallellek, rollek, regellek, utelek och bygglek. Alla former av lek utgår från lekens grundprinciper: samspel, ömsesidighet och turtagning.

Leken är en central och viktig del av barnens utveckling och lärande. Genom lek tränar sig barnen i språk, socialt samspel, motorik och konfliktlösning. Det stärker även deras fantasi och kreativitet, där de upptäcker sina styrkor, sina svagheter, sina förmågor och intressen.

Lek är barns arbete. Det är liv, lust, utveckling och glädje!